POBIERZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ W PDF
Centrum Biurowe VINCI
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest NIM Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Złotej 59
Kontakt:
W sprawie przetwarzania danych osobowych z dministratorem można kontaktować się:
listownie na adres: NIM Poland Sp z o.o., ull Złota 59, 00-120 Warszawa
poprzez Zarządcę CB Vinci: office@centrumvinci.com
Kategorie osób, których dane są przetwarzane (w zależności od celu):
dane osobowe klientów
(najemców) oraz pracowników i współpracowników klientów
(najemców)
dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług)
Dane osobowe gości*
(*osoby przebywające na terenie CB Vinci w strefach ogólnodostępnych oraz strefach wymagających
weryfikacji tożsamości)
Kategorie danych, które są przetwarzane (w zależności od celu):
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko wraz z nazwą reprezentowanej firmy, numer
rejestracyjny pojazdu)
dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres siedziby firmy)
dane dotyczące wizerunku (w formie zdjęcia do karty dostępu, w formie nagrania obrazu z
monitoringu)
Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych osób będących stronami umowy;
art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie osób dedykowanych do wykonania umowy
Prawnie uzasadnionym celem administratora w zakresie danych dotyczących osób dedykowanych do
wykonania umowy jest konieczność realizacji umowy.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie CB VINCI;
Windykacja należności i prowadzenie postępowań przedsądowych, sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Rozpatrywanie skarg
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w trybie reklamacji dotyczących realizacji umowy;
w trybie cywilnym.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do
rozliczeń finansowych i operacyjnych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w stosunku do dokumentów których przechowywanie stanowi obowiązek prawny;
art. 6 ust. 1 lit f RODO
w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony
przed roszczeniami.
Centrum Biurowe VINCI
KLAUZULA INFORMACYJNA
W stosunku do danych zawartych na dokumentach, których okres przechowywania nie jest
regulowany przepisami prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora w archiwizowaniu
dokumentów jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi dministrator współpracuje w celu
bieżącego i doraźnego wsparcia prowadzonej działalności, tj.:
Zarządca budynku, firmy odpowiadające za różne aspekty bezpieczeństwa fizycznego w budynku,
kancelarie prawne i notarialne, dostawcy systemów informatycznych, podmioty odpowiedzialne za
serwis i utrzymanie ciągłości działania systemów na terenie CB Vinci,
oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki - w przypadku konieczności
prowadzenia rozliczeń a także organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw
trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych osobowych
W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:
Dane identyfikujące gości - przez okres 1 roku.
Dane z monitoringu - przez okres maksymalnie 30 dni (okres ten może być krótszy ze względu
na specyfikę działania systemu CCTV).
Dane zawarte w umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe w tym umowy Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat od
zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że
ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dane przetwarzane dla celów statystycznych - przez czas posiadania podstawy prawnej do
przetwarzania danych innej niż cele statystyczne.
Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - do czasu
upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z
konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą;
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Przysługujące Pani/ Panu prawa
W każdym dogodnym dla Pani/ Pana czasie, może Pani/ Pan wnieść do dministratora żądanie:
dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwości ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (jeśli nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane, a dministrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);
przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zgłoszenia w sprawie realizacji swoich praw może Pani/ Pan złożyć poprzez kontakt z Administratorem
podanym powyżej.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uzna
Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
RODO.
Centrum Biurowe VINCI
KLAUZULA INFORMACYJNA
Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą.
W sytuacji osób dedykowanych do realizacji umowy, dane mogły zostać przekazane przez klientów
(najemców) lub kontrahentów (są to imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer pojazdu,
stanowisko).
W sytuacji zapowiedzianych gości, którym nadany zostaje dostęp czasowy poza strefy ogólnodostępne
CB Vinci, dane zostały przekazane przez klienta (najemcę), który będzie przyjmował danego gościa.