POBIERZ POLITYKĘ ŚRODOWISKOWĄ W PDF
Centrum Biurowe Vinci
Polityka środowiskowa | Environmental policy
1
TYTUŁ | TITLE
Polityka środowiskowa
Budynek biurowo-usługowy Centrum Biurowe Vinci
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Właściciel
Zarządca Nieruchomości
FIRMA
NIM Poland Sp. z o.o.
Dyskret Polska Spółka
z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Sp. K.
ZARZĄDCA BUDYNKU Kamila Jachimczak
Bogusław Staszkiewicz
KONTAKT | CONTACT office@centrumvinci.com
DATA | DATE
18.11.2021
Zakres i cele polityki
2
Dokument wyznacza cele środowiskowe, które zostały wyznaczone w zarządzaniu budynkiem.
Celem niniejszego dokumentu jest ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko
oraz zadbanie o komfort użytkowania budynku.
Energia
1. Cele polityki
Celem polityki jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W przeciągu kolejnych 5 lat
od daty wprowadzenia niniejszej polityki zobowiązujemy się do wprowadzenia działań
mających na celu ograniczenie zużycia energii w stosunku do zużycia wyjściowego
o minimum 5%.
Cel
Okres
03.2019-02.2020
Zużycie roczne za 5 lat
Zużycie energii nieodnawialnej
3 850 MWh
3 650 MWh
2. Realizacja polityki
Rozwiązania wprowadzone w budynku:
Energooszczędne oświetlenie.
Czujniki ruchu i światła dziennego.
Modernizacja oprogramowania BMS sterującego pracą klimatyzacji, wentylacji oraz
oświetlenia.
Zakup energii od dostawców gwarantujących zakup energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł.
W celu zrealizowania niniejszej polityki zostaną podjęte następujące działania:
Stopniowa wymiana źródeł światła w częściach wspólnych obiektu na oświetlenie
LED.
Promowanie wymiany oświetlenia na LED na powierzchniach Najemców.
Stopniowe zastępowanie wymienianych elementów instalacji i urządzeń na bardziej
energooszczędne rozwiązania, promowanie takich rozwiązań wśród najemców
Vinci.
3
3. Monitorowanie realizacji polityki
Zużycie energii jest monitorowane i nadzorowane. Najemcy Vinci wraz
z comiesięcznymi fakturami otrzymują pełną informację o zużyciu energii elektrycznej.
Woda
1. Cele polityki
Celem polityki jest ograniczenie zużycia wody. W przeciągu kolejnych 5 lat od daty
wprowadzenia niniejszej polityki zobowiązujemy się do wprowadzenia działań mających
na celu ograniczenie zużycia wody w stosunku do zużycia wyjściowego o minimum 5%.
Cel
Okres
03.2019-02.2020
Zużycie roczne za 5 lat
Zużycie wody
11 000 m3
10 450 m3
2. Realizacja polityki
W celu zrealizowania niniejszej polityki zostaną podjęte następujące działania:
Wodo-oszczędna armatura.
Przygotowanie projektów używania wody deszczowej lub wody szarej.
3. Monitorowanie realizacji polityki
Zużycie wody jest monitorowane i nadzorowane. Miesięczne zużycie wody i związane
z nim koszty są zapisywane i porównywane do wyznaczonego celu. Najemcy Vinci wraz
z comiesięcznymi fakturami otrzymują pełną informację o zużyciu wody.
4
Odpady i recykling
1. Cele polityki
Celem polityki jest ograniczenie ilości odpadów w tym odpadów niepodlegających
recyklingowi. Poniżej znajduje się zadeklarowana ilość odpadów w 2021 r. Dążymy do
zredukowania odpadów zmieszanych na rzecz frakcji nadającej się do ponownego
przetworzenia.
Papier
Plastic
Szkło
BIO
Mieszane
26.4 m3
26.4 m3
2.88 m3
5,76 m3
105.6 m3
2. Realizacja polityki
Rozwiązania funkcjonujące w budynku:
Segregacja odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Miasta
Krakowa.
Promowanie opakowań wielorazowych.
Regularne serwisowanie i prawidłowa konserwacja urządzeń i instalacji
zmierzająca do ograniczenia powstawania odpadów przemysłowych.
W przypadku wymiany urządzeń których naprawa jest nieopłacalna, wymiana ich
na energooszczędne i właściwa utylizacja powstałych odpadów.
W celu zrealizowania niniejszej polityki zostaną podjęte następujące działania:
Edukacja pracowników oraz personelu serwisów obiektu.
Zakup produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku.
Regularna kontrola pracy urządzeń i instalacji pod względem zużycia.
5
Gospodarowanie terenami zielonymi
1. Cele polityki
Celem polityki jest gospodarowanie terenami zielonymi z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
2. Realizacja polityki
Rozwiązania funkcjonujące wokół budynku:
Maksymalne wykorzystanie terenów niezabudowanych na cele
zagospodarowania zielenią.
Zieleń zróżnicowana pod kątem rodzaju i wielkości.
Zieleń rodzima.
Unikanie wycinek drzew.
W celu zrealizowania niniejszej polityki zostaną podjęte następujące działania:
Regularna przycinka drzew mająca na celu usuwanie uszkodzonych i uschniętych
gałęzi.
Odpowiednia pielęgnacja terenów zielonych mająca na celu utrzymanie roślin
w prawidłowej kondycji.
3. Monitorowanie realizacji polityki
Będziemy dążyć do niepomniejszania ilości terenów zielonych oraz do utrzymywania
zróżnicowania terenu pod kątem bioróżnorodności. Corocznie w okresie wiosennym
będziemy oceniać stan zielenie i na bieżąco uzupełniać uszkodzone rośliny.
6
Harmonogram realizacji polityki środowiskowej
Harmonogram
Działania
Przewidywany termin realizacji
Energia
Wymiana oświetlenia na LED na holach
Do końca 2021
windowych i w przedsionkach holi
windowych
Wymiana oświetlenia na LED na klatkach
Do końca 2023
schodowych
Wymiana oświetlenia na LED w garażu
Do końca 2025
podziemnym
Wymiana oświetlania na LED na terenie
W czasie modernizacji biur do końca 2025
biur Najemców
Woda
Regularna kontrola pracy spłuczek WC
Na bieżąco w czasie prac konserwacyjnych
Modernizacja armatury wodnej na
W czasie modernizacji instalacji
energooszczędną
Odpady i recykling
Szkolenie
pracowników
oraz
Na bieżąco
pracowników
serwisów
obiektu
z prawidłowej segregacji odpadów
Gospodarowanie terenami zielonymi
Właściwe i regularne dbanie o drzewa i
Na bieżąco
zieleń w otoczeniu obiektu
7